top of page

Algemene voorwaarden.

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De "opdrachtgever": elke natuurlijke of rechtspersoon die L&L Supplies belast met het vervoer van een zending.

 • De "ontvanger": de geadresseerde of diens aangestelde die geacht aanwezig te zijn op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.

 • De "zending": een zaak (zij het documenten en/of goederen) of een geheel van zaken, welke gelijktijdig vervoerd worden en bestemd is voor één ontvanger.

 • De "verzendingsnota": verzoek ingediend door de opdrachtgever aan L&L Supplies, om een zending te vervoeren. Dit verzoek kan ingediend worden via de website www.llparcels.be (of per mail via info@llparcels.be, indien de website niet toegankelijk is).

 • Het "systeem": de online applicatie van L&L Supplies waarop de opdrachtgever een account heeft om zich aan te melden en waarmee hij op een digitale manier verzendingsnota's kan indienen. Via deze applicatie kan de opdrachtgever op elk moment de status van zijn verzendingsnota's opvolgen. Deze applicatie is bereikbaar via www.llparcels.be

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, facturen of bestellingen met betrekking tot het vervoer van documenten en goederen, afgesloten tussen L&L Supplies en de opdrachtgever, inclusief op iedere andere bijkomende dienstverlening tussen beide partijen.

Elke afwijking van deze voorwaarden, waarop één der partijen zich beroept is slechts geldig indien zij schriftelijk werd vastgesteld of aanvaard werd door beide partijen.

Deze voorwaarden primeren op alle ander voorwaarden, in geval van tegenstrijdige voorwaarden van de medecontractant worden deze laatste als niet-geschreven beschouwd. De voorwaarden van L&L Supplies zullen van toepassing zijn op alle door L&L Supplies gedane offertes en aanbiedingen, alle aan L&L Supplies gegeven opdrachten, alle overeenkomsten die gesloten worden met of waarin L&L Supplies partij is.

Elke offerte kan, tot op het ogenblik van de aanvaarding door de medecontractant, steeds eenzijdig gewijzigd of geannuleerd worden door L&L Supplies.

Artikel 3

Een verzendingsnota, ook degene die genoteerd wordt door L&L Supplies in opdracht van de opdrachtgever, is slechts bindend indien ze door L&L Supplies uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. L&L Supplies kan een verzendingsnota aanvaarden op 1 van de volgende wijzes:

 • door een bevestiging te sturen naar de opdrachtgever per mail 

 • door de status van de verzendingsnota in het systeem bij te werken naar"AANVAARD". Deze status aanpassing kan door de opdrachtgever wordt opgevolgd via www.llparcels.be, na het aanmelden met het account waarmee hij de verzendingsnota heeft ingediend.

Artikel 4

Een verzendingsnota kan enkel per mail geannuleerd worden. Afhankelijk van het moment waarop de opdrachtgever deze annulatie indient, kunnen er annulatiekosten worden aangerekend. L&L Supplies past hiervoor door onderstaande regels toe:

 • Indien de status van de verzendingsnota in het systeem nog niet veranderd is naar "IN OPHALING", kan de opdrachtgever de verzendingsnota kosteloos annuleren tot ten laatste 30 minuten vóór het opgegeven ophaal moment. Indien er geen voorkeur ophaalmoment was opgegeven, kan de annulatie kosteloos plaatsvinden zolang de status niet naar "IN OPHALING" is veranderd.

 • In elk ander geval zal aan de opdrachtgever een annulatiekost van €6 worden aangerekend. 

Artikel 5

Een ingediende verzendingsnota kan niet gewijzigd worden. Indien er toch gegevens aangepast/gecorrigeerd dienen te worden, moet de opdrachtgever de initiële verzendingsnota annuleren (volgens de regels en voorwaarden beschreven in artikel 4) en een nieuwe verzendingsnota indienen met de nieuwe/correcte gegevens.
Indien de annulatie van de foutieve verzendingsnota niet gebeurt volgens de voorwaarden beschreven in artikel 4, zullen er annulatiekosten worden aangerekend zoals beschreven in dat zelfde artikel 4.

Artikel 6

De opdrachtgever waarborgt dat de omschrijving en de aard en inhoud van de zending correct vermeld werd op de verzendingsnota, alsook dat alle gegevens tijdig meegedeeld worden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo garandeert de opdrachtgever een juiste en volledige omschrijving van het te verzenden document of goed, alsook dat het opgegeven ophaal- en leveradres volledig en correct is.


De verpakking aan de documenten en goederen wordt uitgevoerd door de afzender of minstens onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

De opdrachtgever zal de documenten en goederen beschermen en verpakken tegen alle risico’s van het vervoer, ondermeer rekening houdend met de aard en de inhoud, de bestemming en de handelingen eigen aan de normale methodes van behandeling en transport. Indien nodig, moet de opdrachtgever duidelijk en zichtbaar de melding "BREEKBAAR" vermelden op de goederen en/of op de verzendingsnota.

 

De opdrachtgever zal er in het bijzonder over waken dat de inhoud of een deel ervan niet kan worden weggenomen zonder de verpakking te beschadigen.

De opdrachtgever waarborgt ook dat de zending voldoet aan alle reglementen en wetten en dat deze vergezeld is van alle noodzakelijke vergunningen.

Bij gebrek aan de in dit artikel vermelde vereisten, vallen de risico’s, schade en gevaren van welke aard ook m.b.t. de zending ten laste van de opdrachtgever.


L&L Supplies houdt zich het recht voor om goederen te weigeren die niet voldoen aan de hoger vermelde vereisten.
L&L Supplies behoudt zich het recht voor de aard van iedere zending te controleren. Dit is evenwel geen verplichting. Deze controle kan in geen enkel geval enige aansprakelijkheid in hoofde van L&L Supplies doen ontstaan.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet volledig zijn of niet tijdig zijn verstrekt aan L&L Supplies, heeft L&L Supplies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

In geval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever, behoudt L&L Supplies zich het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding te eisen waarvan het bedrag gelijk is aan 50% van het totaal bedrag vermeld op de verzendnota/factuur.

Artikel 7

Er zijn bijkomende regels van toepassing voor abonnementszendingen. “abonnementszendingen” zijn zendingen die volgens een vooraf vastgelegde frequentie (bv: elke dag, wekelijks, 2-wekelijks,…) opgehaald en geleverd worden tussen dezelfde opdrachtgever en ontvanger. Abonnementszendingen dienen aangevraagd te worden via een eenmalige verzendingsnota. Deze verzendingsnota dient minstens 1 week vóór de eerste zending van het abonnement te worden ingediend. Verzendingsnota’s (= aanvragen) voor een abonnementszending kunnen nooit de dag zelf worden ingediend.

 

In onderling overeenkomst tussen de opdrachtgever en L&L Supplies, kunnen er voor een abonnementszending aangepaste tarieven worden toegepast. Indien een verzendingsnota (= aanvraag) niet voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden, zal dit niet beschouwd worden als een “aanvraag voor abonnement” en bijgevolg zullen de standaard tarieven worden toegepast. 

Elke wijziging alsook een tijdelijke en/of een permanente stopzetting van een reeds vastgelegde abonnementszending moet minstens 1 week op voorhand per email worden aangekondigd, zodat L&L Supplies dit tijdig in zijn planning kan verwerken. Indien deze termijn niet gerespecteerd wordt, zal het volledige tarief van de abonnementszending gefactureerd worden op de eerstvolgende factuur.

 

Bij abonnementszendingen is er geen voorkeur van ophaal-/levertijd van toepassing.
De opdrachtgever dient alle abonnementszendingen ten laatste om 08u ‘s morgens klaar te zetten op de dag van ophaling.
Voor particuliere ontvangers zullen abonnementszending geleverd worden tussen 8u en 20u. Voor zakelijke ontvangers (kantoren/bedrijven), zullen abonnementszendingen geleverd worden tijdens de kantooruren. In geval van zakelijke ontvangers (kantoren/bedrijven) dient de opdrachtgever in de verzendingsnota duidelijk aan te geven wat de huidige kantoor/openingsuren zijn. Indien dit niet of foutief wordt meegegeven en de ontvanger blijkt niet aanwezig te zijn wanneer L&L Supplies langsgaat, zal de zending geretourneerd worden en zal het volledige tarief voor de geleverde dienst doorgerekend worden aan de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever toch een expliciet voorkeur levertijd meegeeft voor een abonnementszending, zal L&L Supplies proberen om dit zoveel mogelijk te respecteren, maar kan dit in geen geval garanderen. Bijgevolg kan L&L Supplies hiervoor nooit in gebreke gesteld worden.

Bij abonnementszendingen biedt L&L Supplies een bijkomende dienst aan voor het ophalen van leeggoed bij de ontvanger. Dit wordt enkel op aanvraag gedaan.

Artikel 8

L&L Supplies heeft een retentie- en voorkeurrecht op alle documenten en goederen die haar zijn toevertrouwd, als waarborg voor al haar schuldvorderingen, hierbij inbegrepen de transportkosten of enige andere kosten ontstaan uit het enkele feit van de opdracht tot verzending van goederen en/of documenten. Dit retentie- en voorkeurrecht wordt conventioneel uitgebreid tot alle schuldvorderingen verbonden aan eerdere verzendingen.

Artikel 9

L&L Supplies ontvangt de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd, welke door L&L Supplies wordt afgeleverd aan de ontvanger.

De opgegeven vervoerstermijnen (ophaal & lever tijdsslot) zijn indicatief, niet-bindend en omvatten geen resultaatsverbintenis. L&L Supplies spant zich evenwel in om zich veel als mogelijk de normale vervoerstermijnen te respecteren en te behalen. 

L&L Supplies zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor vertraging bij afhaling, vervoer of levering van de zending, ongeacht de oorzaak van dergelijke vertraging. De afzender zal bij vertraging, ongeacht de oorzaak in geen geval de overeenkomst mogen opzeggen noch de ontbinding van het contract eisen, noch recht hebben op enige andere vergoeding of intrest.

Artikel 10

De zending gebeurt steeds op kosten en risico’s van de opdrachtgever.

De waarborg "toevertrouwde goederen" is gedekt door de B.A. van de verzekeringsnemer in diens hoedanigheid van bewaarnemer van goederen, conform de artikelen 1382 en volgende, en 1927 van Burgerlijk Wetboek.

De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de dekking voorzien in deze verzekering. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet wordt gedekt door deze verzekering, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de factuurwaarde van de zending waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 

L&L Supplies kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse, afgeleide, bijzondere schade op welke wijze deze ook ontstaan zou zijn of zich zou voordoen. Zo kan L&L Supplies nooit aansprakelijk gesteld worden voor winstderving, inkomensverlies, verlies aan interesten, verlies aan marktaandeel,…

Bovendien is L&L Supplies niet aansprakelijk voor verlies, schade, foute levering of niet-levering als gevolg van:

 • overmacht, toeval of welke oorzaak ook die redelijkerwijze buiten de controle van L&L Supplies ligt

 • de handelingen, tekortkomingen of nalatigheden van de opdrachtgever, diens aangestelde, de ontvanger, enige derde die beweert recht te hebben op de zending, ambtenaren van enige administratie

 • een gebrek eigen aan de (aard van) de zending

 • niet in acht nemen van de verbintenissen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit deze algemene voorwaarden

Artikel 11

Zichtbare gebreken die van bij de levering bestonden en die de ontvanger na controle redelijker wijze kon vaststellen, dienen binnen de acht uren na levering schriftelijk of per mail gemeld te worden, zowel aan de opdrachtgever alsook aan L&L Supplies. Klachten over verborgen gebreken moeten binnen de 48 uur na levering schriftelijk of per mail gemeld worden, zowel aan de opdrachtgever alsook aan L&L Supplies. 

Klachten met betrekking tot de facturatie dienen binnen de week na factuurdatum aangetekend te worden opgestuurd aan L&L Supplies.

Klachten die na deze resp. termijnen ingediend worden, komen niet meer in aanmerking en de desbetreffende gebreken en prestaties worden als definitief aanvaard beschouwd.

Klachten die per mail worden ingediend, dienen te worden verstuurd naar support@llparcels.be

 

Een ingediende klacht moet minstens de volgende aspecten bevatten: aanvraag nummer (indien van toepassing), datum van ophaling/levering, adres van ophaling/levering, duidelijke omschrijving van de klacht, bewijsstukken (indien van toepassing). Indien deze zaken ontbreken, kan L&L Supplies geen grondig onderzoek starten en bijgevolg zal de klacht niet in behandeling worden genomen . 

Geen enkele klacht wegens verlies of schade zal in behandeling worden genomen zolang niet alle verzendings- en transportkosten zijn betaald.

In geen geval mag het bedrag van de vordering door de opdrachtgever in mindering worden gebracht van de aan L&L Supplies verschuldigde verzendings- en transportkosten.

Artikel 12

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, dient de factuur betaald te worden door de opdrachtgever binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. De betaling kan zowel contant alsook per overschrijving gebeuren.

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15 % op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR.

Bijkomend kunnen er ook herinneringskosten worden aangerekend.

Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft L&L Supplies het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Ook eventueel toegekende kortingen komen te vervallen.

Wanneer opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft L&L Supplies het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 13

Klachten in verband met het aantal aangerekende kilometers worden niet aanvaard. De afstandsberekening gebeurt met de modernste software (algoritme van Google Maps & Google Distance Matrix) en steeds via de meest optimale route. Aangezien het algoritme van Google rekening houdt met verschillende factoren, kan een leveringsaanvraag voor dezelfde locatie op 2 verschillende tijdstippen resulteren in 2 verschillende afstanden en bijgevolg ook 2 verschillende prijzen. L&L Supplies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of veranderingen in deze afstandsberekening. 
De kilometers worden altijd afgerond naar het eerstvolgend geheel getal (bv: 0.58 km wordt afgerond naar 1 km, 2.05 km wordt 3 km, 3.70 km wordt 4 km...enz.).
L&L Supplies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het innen van ongedekte cheques bij leveringen tegen rembours. Rembourszendingen en het juiste bedrag dienen op voorhand aan L&L Supplies gemeld te worden. 

Artikel 14

De aanbieding "eerste zending GRATIS geleverd" is van toepassing op de eerste zending met een maximale afstand van 10 km (te berekenen vanaf de ophaallocatie). Indien de af te leggen afstand voor de eerste zending hoger dan 10 km bedraagt, zal er een korting worden toegepast op het totaalbedrag dat gelijk is aan het bedrag van een zending voor 10 km.
Deze aanbieding is enkel van toepassing op nieuwe klanten en zal worden verrekend op de eerstvolgende factuur.
Deze aanbieding kan maximaal 1 keer per klant worden toegepast. 

 

Artikel 15

Voor alle betwistingen met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van de door L&L Supplies afgesloten overeenkomsten alsmede onderhavige voorwaarden, zijn, al naargelang hun wettelijke bevoegdheid, enkel de vredegerechten en/of rechtbanken te Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Artikel 16

Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden om welke reden ook, niet van toepassing zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

bottom of page